Regulamin

§1

[Definicje]

Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa o:

 1. Regulaminie – oznacza to ten dokument określający zasady zawierania umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, zasady wykonywania zawartych umów, prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz pozostałych stron Umowy, w tym zasady postępowania reklamacyjnego, w szczególności uznawania lub nieuznawania reklamacji. W przypadku gdy Sprzedawca świadczy usługi drogę elektroniczną, Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344);
 2. Sprzedawcy – przedsiębiorcę Monikę Bartkowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Bedwear Monika Bartkowska ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej przy ul. Zawiszy Czarnego 35, 33-300 Nowy Sącz o NIP: 7371899429, REGON: 527186637.
 3. Kliencie– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną zawierająca Umowę ze Sprzedawcą na odległość
 4. Konsumencie– podmiot w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Elektronicznym formularzu zamówienia – proces zawierania Umowy przy wykorzystaniu Sklepu
 6. Stałym miejscu wykonywania działalności Sprzedającego – ul. Zawiszy Czarnego 35, 33-300 Nowy Sącz;
 7. Sklepie – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym bedwear.pl przy wykorzystaniu którego Klient może skutecznie zawrzeć Umowę sprzedaży na odległość, uzyskać wszelkie istotne informacje o funkcjonowaniu serwisu, zasadach wykonywania i realizacji Umowy, dostępności Produktów i jego cenie, w tym stanu magazynowego
 8. Produkcie– rzecz ruchoma, którą Klient może zakupić przy wykorzystaniu Sklepu
 9. Trwałym nośniku - materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 10. Umowa – umowa sprzedaży na odległość zawarta z Konsumentem lub Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie w ramach której dochodzi do sprzedaży Produktu
 11. Koszyku – element oprogramowania Sklepu, w ramach które widoczne są wybrane przez Klienta Produkty, które zamierza zakupić
 12. Zamówieniu– oświadczenie woli składane przez Klienta przy wykorzystaniu Elektronicznego formularza zamówienia zmierzające do zawarcia Umowy, w ramach którego określany jest Produkt (jego rodzaj oraz ilość) sposób dostawy Produktu (jej rodzaj) Płatność (jej rodzaj), miejsce wydania Produktu, dane Klienta który zmierza do zawarcia Umowy pomiędzy nim (tj. Klientem), a Sprzedawcą
 13. Konto – zbiór danych przechowywanych w Sklepie oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych Umów sprzedaży na odległość, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia, a także w odpowiednim czasie - anulować lub edytować oraz zawierać Umowy Sprzedaży na odległość.
 14. Polityce prywatności i cookies Sklepu – dokument omawiający szczegółowe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz stosowaniem plików cookies. Polityka prywatności oraz polityka cookies jest dostępna jako Załącznik nr 3 do Regulaminu oraz jest dostępna również pod adresem bedwear.pl/polityka-prywatnosci

§2

[Postanowienia ogólne i kontakt]

 1. Do rodzajów i zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną należy:
  1. możliwość zawierania Umów sprzedaży na odległość w zakresie Produktów sprzedawanych w Sklepie;
  2. dokonywanie rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu, w tym również przeglądanie zasad korzystania ze Sklepu;
  3. dodawanie opinii, komentarzy, ocen Produktów nabytych przez Klienta, w tym ich dodawanie do konkretnych transakcji;
  4. korzystanie z funkcji Newsletter, w tym możliwość uzyskiwania od Sprzedawcy informacji handlowych o dostępnych Produktach, kampaniach promocyjnych i innych aktywnościach związanych ze sprzedażą Produktów w Sklepie;
  5. przesyłanie elektronicznych wiadomości, w tym przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta, w ramach której Sprzedawca dokonuje potwierdzenia otrzymania zamówienia, ewentualnego otrzymania płatności, przyjęcia zamówienia do realizacji czy też zawarcia Umowy.
 2. Sprzedawca w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia związane z przerwą w funkcjonowaniu Sklepu, które zostały spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich czy też niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 3. Możliwość korzystania ze Sklepu występuje pod warunkiem, że system informatyczny posiadany przez Klienta spełnia minimalne wymagania techniczne:
  1. przeglądarek internetowych takich jak: Firefox, Opera, Chrome, Internet Explorer w ich aktualnych wersjach;
  2. posiada urządzenie umożliwiające dostęp do sieci Internet, które jest wyposażone w system operacyjny m.in. taki jak iOS, Linux, Windows, Android
  3. posiadadowolny program umożliwiający odczyt plików w formacie .PDF.
 4. Produkty wyświetlane w Sklepie, w tym wszelkie ich opisy i przedstawione ceny stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Do zawarcia umowy dochodzi dopiero w momencie, w którym Klient złoży stosowne zamówienie, a następnie poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” przystąpi do wykonania płatności za złożone przez niego zamówienie.
 5. Regulamin jest udostępniany przez Sprzedawcę poprzez umieszczenie na Sklepie odpowiedniego odnośnika na stronie głównej Sklepu. Regulamin jest dostępny przed zawarciem Umowy, w trakcie jej zawierania oraz po jej zakończeniu. Klient może pobrać Regulamin w każdej chwili i dokonać jego wydruku.
 6. Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne zmierzające do zachowania odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności mające na celu zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych osobowych przetwarzanych przez Sklep.
 7. Kontakt ze Sprzedawcą jest następujący:
  1. Adres Sprzedawcy: ul. Zawiszy Czarnego 35, 33-300 Nowy Sącz
  2. Adres poczty elektronicznej: kontakt@bedwear.pl
 8. Postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 9. Sprzedawca nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu bedwear.com/Regulamin

§ 3

[Zakładanie Konta w Sklepie]

 1. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne i Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z tą czynnością.
 2. Logowanie na założone przez Klienta Konto następuje poprzez podanie odpowiedniego loginu oraz hasła ustanowionego w ramach formularza rejestracji.
 3. Klient może w każdej chwili bez podawania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 §4

[Zamówienia]

 1. Zamówienia w Sklepie można dokonać za pośrednictwem Konta albo poprzez wybór opcji zakupu bez przeprowadzania procesu rejestracji.
 2. Zakup jest dokonywany poprzez wypełnienie obowiązkowych danych Elektronicznego formularza zamówienia dostępnego w Sklepie. Klient dokonuje wyboru Produktów poprzez ich dodanie do koszyka. Następnie w Elektronicznym formularzu zamówienia prezentowane są Produkty, ich cena, ich ilość, które Klient zamierza zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji. W ramach Elektronicznego formularza zamówienia Klient podejmuje odpowiednie kroki techniczne zmierzające do skutecznego zawarcia i zrealizowania Umowy.
 3. W momencie, w którym Klient poda wszystkie niezbędne dane do skutecznego zawarcia i zrealizowania Umowy wyświetlane jest podsumowanie jego Zamówienia. Podsumowanie zawiera przede wszystkim: dane identyfikujące Sprzedawcę, przedmiot Zamówienia, jednostkową oraz łączną cenę Produktów, w tym koszt ich dostawy oraz inne koszty jeżeli wystąpią, w tym również dane o metodzie wybranej płatności, wybranym sposobie dostawy, czasie oraz koszcie dostawy.
 4. Dla złożenia zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz wysłanie zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
  1. W przypadku wysłania przez Klienta Elektronicznego formularza zamówienia wyrażane jest wiążące oświadczenie woli zawarcia Umowy, zgodnie z treścią Regulaminu.
  2. Umowę traktuje się jako zawarta w chwili przyjęcia przez Sprzedającego Elektronicznego formularza zamówienia, czego potwierdzeniem jest wyświetlenie Klientowi komunikatu potwierdzającego przyjęcie zamówienia oraz podanie jego numeru.
  3. Po zawarciu Umowy, Klient otrzymuje w formie wiadomości przesłanej na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożonego zamówienia. W ramach wiadomości Klient uzyskuje przyjęcie zamówienia do realizacji oraz ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów związanych z jego zamówieniem, w tym ogólnych warunków Umowy (Regulamin), dane Sprzedawcy, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu realizowanej Umowy, o usługach świadczonych przez Sprzedawcę oraz sposobach i skutkach odstąpienia od Umowy. Pouczenie o sposobie i skutkach odstąpienia od Umowy, w tym również o przysługującemu Konsumentowi prawie o odstąpienia umowy zawarte zostało w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
  4. Sprzedający może kontaktować się z Klientem w celu zbadania satysfakcji Klienta ze zrealizowanego zamówienia, wyłącznie w sytuacji, gdy Klient wyraził zgodę na kontakt w formie telefonicznej lub wiadomości przesłanej przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.
 5. W przypadku złożenia zamówienia przy użyciu: oprogramowania, robota, crawlera, spidera lub dowolnego systemu zautomatyzowanego bądź zachowania skryptowego lub dowolnych usług podmiotów trzecich wykorzystanych w celu złożenia zamówienia w imieniu użytkownika Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy.
 6. Dowód zakupu w tym jego ewentualne korekty są przesyłane w formie elektronicznej. Klient uzyskujący fakturę dokumentującą dokonaną na niego sprzedaż wyraża zgodę na otrzymanie faktury w formie elektronicznej.
 7. Umowa jest zawierana w języku polskim zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

§ 4

[Płatność za zamówienie]

 1. Ceny Produktów zamieszczone w Sklepie są cenami podanymi w polskich złotych oraz są cenami brutto (uwzględniają wszelkie należności publicznoprawne, w tym VAT).
 2. Ceny Produktów zamieszczone w Sklepie mogą ulec zmianie. Zmiany ceny nie mają wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
 3. Nieopłacone w terminie 7 dni Zamówienia są anulowanie w terminie 7 dni od daty złożenia Zamówienia.
 4. W ramach zawarcia Umowy możliwe jest dokonanie płatności w formie przedpłaty. Opcja płatności z odroczonym terminem płatności jest możliwa w przypadku indywidualnego uzgodnienia warunków ze Sprzedawcą.
 5. Płatność może być dokonana w sposób wybrany w momencie składania zamówienia przy wykorzystaniu Elektronicznego formularza zamówienia.
 6. Dostępne w Sklepie formy przedpłat są dostępne pod adresem strony internetowej www.bedwear.pl/Formy-platnosci

§ 5

[Kupony rabatowe]

 1. Wszelkie kupony rabatowe są oferowane i wydawane w ramach prowadzonych przez Sprzedawcę kampanii reklamowych i nie mogą być nabyte w drodze kupna.
 2. W przypadku gdy kupon rabatowy przewiduje określoną wartość zamówienia, prawo do skorzystania z kuponu rabatowego przysługuje wyłącznie w sytuacji, gdy Klient złoży wiążące go zamówienie na kwotę określoną w kuponie rabatowym.
 3. W przypadku gdy Klient odstąpi częściowo od Umowy i tym samym wartość złożonego zamówienia spadnie poniżej określonego w kuponie rabatowym progu kwotowego, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do naliczenia pierwotnej ceny sprzedaży tj. takiej która wystąpiłaby gdyby Klient nie skorzystał z kuponu rabatowego.

§ 6

[Dostawa]

 1. Podczas wypełniania Elektronicznego formularza zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy poprzez zaznaczenie dostępnych opcji. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany wyboru sposobu dostawy wybranego przez Klienta bez obowiązku ponoszenia przez Klienta dodatkowych kosztów.
 2. Jeżeli Klient nie dokona odbioru Produktu i w konsekwencji dojdzie do zwrotu Produktu, Sprzedawca będzie uprawniony do złożenia stosownego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta przy wypełnianiu Elektronicznego formularzu zamówienia.
 3. W przypadku odstąpienia przez Sprzedawcę od Umowy, Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi otrzymaną przez niego płatność za zamówione Produkty.
 4. Dostępne u Sprzedawcy sposoby dostawy są dostępne pod adresem https://www.bedwear.pl/Czas-i-koszty-dostawy 
 5. W przypadku zamówień powyżej 300 złotych (słownie: trzysta złotych) dostawa Produktu jest bezpłatna.

§ 7

[Odstąpienie od Umowy]

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. W przypadku odstąpienia od Umowy uważa się ją za niezawartą.
 2. Prawo do dostąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  8. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Zachowanie terminu ma miejsce również w sytuacji, gdy oświadczenie zostanie wysłane przed jego upływem.
 4. Konsument może również złożyć oświadczenie o odstąpieniu poprzez jego wysłanie na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy kontakt@bedwear.pl . W przypadku złożenia takiego oświadczenia Sprzedawca prześle Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w powyższy sposób.

§ 8

[Skutki odstąpienia od Umowy]

 1. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 2. Sprzedawca dokona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrotu Konsumentowi wszystkich dokonanych przez niego płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy.
 3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. W przypadku gdy Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może on wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Jeżeli Konsument zdecyduje się zatrzymać część zamówienia i zwrócić tylko niektóre jego elementy, koszt dostawy nie zostanie zwrócony.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. Koszt odesłania Produktu oraz jego opakowania jest ponoszony przez Klienta.

§ 9

[Reklamacje]

 1. Zgodnie z obowiązującym przepisami prawa Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Produkty wolne od wad i jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego Produktu na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. W przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą, niespełniającego definicji Konsumenta uprawnienie z tytułu rękojmi uważa się za wyłączone zgodnie z art. 558 Kodeksu Cywilnego.
 2. Na Produkty Sprzedawca nie udziela gwarancji.
 3. Po przejściu prawa własności Produktu na Klienta, Klient stwierdzi, iż Produkt posiada wady fizyczne lub prawne, Klient może złożyć Sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi za wady, z zastrzeżeniem ust. 1.
 4. Reklamacja może być złożona w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy lub poprzez adres poczty elektronicznej kontakt@bedwear.pl
 5. Przy składaniu oświadczenia o skorzystaniu z prawa rękojmi z tytułu Umowy niezbędne jest określenie rodzaju wady, jaką zdaniem Klienta posiada Produkt oraz – w miarę możliwości – udokumentować wadę przedstawianą przez Klienta, w tym przedstawić dowód zakupu Produktu w Sklepie. Sprzedawca udzieli odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Sprzedawca nie udzieli odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, uznaje się że uznał ją za zasadną. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana przez Sprzedawcę na piśmie lub na Trwałym Nośniku.
 6. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną: koszty wymiany, naprawy, w tym koszt przesyłki związanej z reklamacją Produktu ponosi Sprzedawca.
 7. W przypadku reklamacji dotyczących funkcjonowania Sklepu, Klient może poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu poprzez wysłanie stosownej informacji na adres poczty elektronicznej wskazanej w tym paragrafie.

§ 10

[Postanowienia końcowe]

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 22 listopada 2022 r.
 2. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta (klauzula salwatoryjna).
 3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. W przypadku sporu pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy miejscowo dla Sprzedawcy. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Wszelkie informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Jednocześnie Sprzedawca informuje, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.
 4. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Sprzedawca informuje , iż pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego oraz wspólnotowego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl